YOU ARE HERE: HOMEAlgemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders

Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders

Versie 1 maart 2016

Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders

Algemeen
In deze algemene voorwaarden staan de regels die gelden tussen SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) en degene (de houder) die een abonnement afsluit bij SIDN voor een specifieke .nl-domeinnaam. Op grond van dit abonnement publiceert SIDN de specifieke .nl-domeinnaam in de zonefile zodat deze domeinnaam voor u technisch vindbaar wordt op het internet.

De registrar
De aanvraag van een abonnement bij SIDN verloopt via een registrar (tussenpersoon). Ook tijdens uw abonnement, blijft uw eigen registrar een rol spelen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in het abonnement. U mag zelf een registrar kiezen en bent daarmee ook verantwoordelijk voor die keuze. Gedurende de looptijd van het abonnement kunt u van registrar veranderen. Op de website van SIDN (www.sidn.nl) kunt u lezen welke partijen als registrar kunnen fungeren.

Aanvrager abonnement – LET OP
De houder heeft recht op dienstverlening van SIDN. Bent u zelf geregistreerd als houder, dan heeft u zelf zeggenschap over het abonnement en kunt u bijvoorbeeld het abonnement bij een andere registrar onderbrengen. Als het abonnement echter op naam van uw registrar is geregistreerd, dan heeft u geen zeggenschap over het abonnement. Dat betekent bijvoorbeeld dat u na beëindiging van de relatie met uw registrar geen gebruik meer kunt maken van de domeinnaam. Dat is ook het geval als uw registrar failliet gaat. Lees daarom goed welke dienstverlening uw registrar aanbiedt en wie daarbij als houder wordt ingeschreven.

Procedures
Op www.sidn.nl staan de procedures beschreven die SIDN hanteert bij haar dienstverlening. Hier vindt u bijvoorbeeld de procedures voor het doorgeven van wijzigingen van het abonnement en overname van een domeinnaam. Voor alle procedures geldt dat deze van tijd tot tijd wijzigen. Op de SIDN-website staan de meest actuele versies.

Wijziging van algemene voorwaarden
SIDN kan van tijd tot tijd de algemene voorwaarden wijzigen. Indien u niet met die wijziging wilt of kunt instemmen, kunt u uw abonnement beëindigen, zie artikel 26.

Beperking
Na het afsluiten van een abonnement registreert SIDN de gewenste domeinnaam op naam van de houder en maakt deze bekend in het internetdomeinnaamsysteem (DNS). Vervolgens is de domeinnaam op internet te vinden. Het vindbaar zijn en blijven van een domeinnaam hangt af van een aantal omstandigheden die buiten de invloedssfeer van SIDN liggen. Als de domeinnaam door dergelijke omstandigheden onverhoopt onvindbaar is op internet, bijvoorbeeld doordat het .nl-domein niet beschikbaar is voor SIDN, dan schiet SIDN daarmee niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen. Zij is dan niet aansprakelijk. De rol van SIDN is beperkt tot het bekendmaken in het DNS, zie ook artikel 17.

Geschillenregeling en College voor Klachten en Beroep (CvKB)
Voor de beslechting van geschillen over domeinnamen is een afzonderlijke regeling opgesteld. Deze is te vinden op www.sidn.nl. Daarnaast kent SIDN een onafhankelijk CvKB waar, op in deze voorwaarden genoemde gevallen, beroep ingesteld kan worden van bepaalde besluiten van SIDN. Het CvKB behandelt daarnaast klachten over .nl-domeinnamen waarbij de registratie door het gebruik van die naam, strijd met de openbare orde of goede zeden oplevert. Meer informatie vindt u op www.cvkb.nl.

Aanvraag voor abonnement en verplichtingen

1. Aanvraag voor een abonnement

 1. 1.1.  Iedereen, waar ter wereld gevestigd of woonachtig, kan via een registrar bij SIDN een abonnement voor een .nl-domeinnaam aanvragen. De stappen die leiden tot een abonnement staan op www.sidn.nl beschreven. Voor (rechts)personen gevestigd buiten de Europese Unie kan SIDN aanvullende voorwaarden opstellen, die worden gepubliceerd op www.sidn.nl en deel uitmaken van deze algemene voorwaarden. Een aanvrager die buiten Nederland is gevestigd aanvaardt dat het kantooradres van SIDN door SIDN en derden rechtsgeldig gebruikt kan worden om dagvaardingen en andere exploten met betrekking tot het abonnement of de domeinnaam aan de houder uit te brengen. Nadere voorwaarden worden gepubliceerd op www.sidn.nl.
 2. 1.2.  De aanvrager zorgt ervoor dat alle gegevens die hij, via zijn registrar, aan SIDN doorgeeft juist en volledig zijn. De aanvrager krijgt een abonnement op het moment dat SIDN de aanvraag heeft ontvangen, de aanvraag heeft getoetst en de aanvrager via zijn registrar heeft laten weten dat het abonnement is verstrekt.
 3. 1.3.  Aanvragen worden door SIDN in behandeling genomen in de volgorde waarin deze bij de geautomatiseerde systemen van SIDN binnenkomen. SIDN gaat na of de aangevraagde .nl-domeinnaam beschikbaar is voor registratie en controleert daarnaast of de in behandeling genomen aanvraag compleet is. Het abonnement voor een specifieke .nl-domeinnaam wordt door SIDN toegewezen aan de eerste aanvrager die aan beide vereisten voldoet.
 4. 1.4.  SIDN kan om technische redenen besluiten een of meer specifieke .nl-domeinnamen niet te registreren en een aanvraag voor een abonnement voor die namen te weigeren. De technische eisen zijn te vinden op www.sidn.nl. Ook kan SIDN een .nl-domeinnaam tijdelijk van registratie uitsluiten als het College voor Klachten en Beroep heeft geoordeeld dat de betreffende .nl-domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden.
 5. 1.5.  SIDN kan een aanvrager weigeren als houder als hij in het verleden zijn verplichtingen tegenover SIDN niet is nagekomen. Tegen een besluit van SIDN om een aanvrager de registratie van een .nl-domeinnaam te weigeren, kan de betreffende aanvrager beroep instellen bij het College voor Klachten en Beroep. Meer informatie vindt u op www.cvkb.nl en www.sidn.nl.
 1. Het abonnement

  SIDN neemt gedurende de looptijd van het abonnement de betreffende .nl-domeinnaam op in de .nl- zonefile en maakt deze .nl-domeinnaam bekend in het DNS. Hierdoor wordt de .nl-domeinnaam vindbaar op het internet. De houder van de .nl-domeinnaam is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van de .nl- domeinnaam wordt gemaakt, de verdere (technische) inrichting van het domein, de content die hij via de .nl-domeinnaam publiceert en de applicaties die hij via de .nl-domeinnaam in gebruik heeft.

 2. Verhouding houder – registrar – SIDN

3.1. De houder moet een registrar aanwijzen die hem ter zake van een of meer domeinnamen vertegenwoordigt ten opzichte van SIDN. SIDN neemt in haar administratie op welke registrar is gekozen. De houder aanvaardt dat SIDN de opdrachten van een registrar uitvoert zonder nader onderzoek.

3.2.  De houder zorgt er voor dat hij altijd wordt vertegenwoordigd door een registrar. Als de relatie met de registrar eindigt, moet de houder binnen 30 dagen een andere registrar aanwijzen. Een verandering van registrar dient te gebeuren zoals beschreven in artikel 10.

3.3.  De registrar die is opgenomen in de administratie van SIDN vertegenwoordigt de houder in alle zaken die verband houden met de dienstverlening van SIDN aan de houder. Hierbij kan het gaan om het beëindigen van een abonnement of het overnemen van een domeinnaam, of andere wijzigingen. Mocht er in deze algemene voorwaarden of in de procedures hierover iets anders zijn bepaald, dan zijn die bepalingen van toepassing.

4. Administratief en technisch contactpersoon

 1. 4.1.  Voor bepaalde zaken kan SIDN rechtstreeks contact opnemen met de houder (bijvoorbeeld in geval van een verzoek tot beëindiging van een abonnement). De houder wijst een administratief contactpersoon (admin-c) aan met wie SIDN in deze situaties contact kan opnemen. Deze administratief contactpersoon vertegenwoordigt dan de houder. De houder zorgt ervoor dat de administratief contactpersoon bereikbaar is op het e-mailadres dat in de administratie van SIDN staat vermeld. Alle berichten van SIDN die zijn verzonden naar het e-mailadres van de administratief contactpersoon worden geacht te zijn ontvangen door de houder. Bij het aanvragen van een abonnement dient de houder dan ook het e-mailadres van een administratief contactpersoon op te geven. SIDN neemt die gegevens op in de administratie.
 2. 4.2.  Met het oog op vragen van SIDN of een derde die technisch van aard zijn, moet de houder bij de aanvraag een technisch contactpersoon (tech-c) aanwijzen.
 3. 4.3.  De houder zorgt ervoor dat gedurende de looptijd van het abonnement de administratief contactpersoon en de technisch contactpersoon steeds bereikbaar zijn op het e-mailadres dat in de administratie van SIDN staat vermeld. Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot beëindiging van het abonnement door SIDN overeenkomstig artikel 16.
 4. 4.4.  Een wijziging van de administratief contactpersoon of de technisch contactpersoon of diens e-mailadres dient te worden doorgegeven aan SIDN via de registrar.
 1. Technische eisen

  Een .nl-domeinnaam dient gedurende de abonnementsperiode te voldoen aan de door SIDN opgestelde technische eisen, onder meer om ervoor te zorgen dat SIDN haar verplichtingen kan nakomen ten aanzien van de .nl-domeinnaam en het domeinnaamsysteem in het algemeen. De houder moet hiervoor zorgen, ook al besteedt de houder het daadwerkelijke technische beheer uit aan een registrar of een derde. De technische eisen zijn te vinden op www.sidn.nl en kunnen door SIDN worden gewijzigd. Niet voldoen aan de technische eisen kan leiden tot het niet publiceren van de .nl-domeinnaam in de zonefile en tot beëindiging van het abonnement overeenkomstig artikel 16.

 2. Vergoeding en betaling
 3. 6.1.  SIDN brengt de registrar een vergoeding in rekening voor alle abonnementen die via deze registrar zijn gesloten of in stand worden gehouden en voor bepaalde andere handelingen die SIDN op verzoek van de registrar ten behoeve van de houder verricht. Het staat de registrar vrij om te bepalen welke tarieven deze bij de houder voor deze diensten in rekening brengt.
 4. 6.2.  Als de registrar een of meer vergoedingen niet op tijd aan SIDN betaalt, kan SIDN de registrarovereenkomst met de registrar beëindigen. Na beëindiging van de registrarovereenkomst zal SIDN de betrokken houders hierover informeren en de houders minimaal 30 dagen de gelegenheid bieden om de .nl-domeinnaam bij een andere registrar onder te brengen. Indien de houders de .nl-domeinnaam niet binnen de door SIDN gestelde termijn bij een andere registrar onderbrengen, dan mag SIDN het abonnement beëindigen overeenkomstig artikel 16.
 1. Tenaamstelling abonnement

  De (rechts)persoon die in de administratie van SIDN als houder staat vermeld, wordt (tenzij uit artikel 13 anders volgt) beschouwd als houder van het abonnement en als degene die recht heeft op het abonnement.

 2. Verantwoordelijkheid houder en vrijwaring

  De houder is er verantwoordelijk voor dat de .nl-domeinnaam waarop het abonnement betrekking heeft, alsmede het gebruik van de domeinnaam, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat de betreffende .nl-domeinnaam of het gebruik hiervan niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden en ook niet op een andere manier onrechtmatig of strafbaar is. Voor het geval een van deze omstandigheden zich toch voordoet, vrijwaart de houder hierbij SIDN voor alle aanspraken van derden en zal de houder de door SIDN opgelopen schade en gemaakte kosten volledig vergoeden.

Wijziging in status van domeinnaam

 1. Wijziging houder (overname domeinnaam)

  De houder kan zijn .nl-domeinnaam door een derde laten overnemen door de .nl-domeinnaam op naam van die derde te laten stellen. Op www.sidn.nl kunt u lezen hoe een overname van een .nl-domeinnaam in zijn werk gaat. In juridische zin leidt de overname van een .nl-domeinnaam ertoe dat de overeenkomst tussen SIDN en de oude abonnementhouder wordt beëindigd en er een nieuwe overeenkomst tussen SIDN en de nieuwe abonnementhouder tot stand komt.

 2. Verandering van registrar (verhuizing)
 1. 10.1.  Een houder kan gedurende de looptijd van het abonnement van registrar veranderen (ook wel aangeduid als verhuizing) op de wijze omschreven op www.sidn.nl.
 2. 10.2.  Een verhuizing van een .nl-domeinnaam naar een andere registrar heeft geen invloed op de overeenkomst tussen de houder en zijn registrar, tenzij er in die overeenkomst iets anders is bepaald. Als de houder bijvoorbeeld met zijn registrar een hostingcontract van een jaar heeft afgesloten, dan verandert de verhuizing van de .nl-domeinnaam daar gedurende dat jaar niets aan. De houder blijft in dit voorbeeld ten opzichte van zijn registrar verplicht tot betaling van de gelden voor de hosting, tenzij dat anders werd afgesproken.

11. Wijziging contactgegevens en andere gegevens in de administratie van SIDN

De houder dient wijzigingen in zijn contactgegevens en andere gegevens die zijn geregistreerd in de administratie van SIDN zo spoedig mogelijk via zijn registrar aan SIDN door te geven. Indien de contactgegevens niet in orde zijn, kan dit leiden tot beëindiging van het abonnement, zie artikel 16.1.

12. Mutatieverzoeken

12.1. SIDN behandelt mutatieverzoeken, zoals een verzoek tot wijziging houder (overname domeinnaam), verandering van registrar (verhuizing), wijziging van contactgegevens of beëindiging van het abonnement, op de wijze omschreven op www.sidn.nl.

13. Terugdraaien mutaties

 1. 13.1.  SIDN kan op verzoek van een derde of op eigen initiatief de inschrijving van een abonnement of een mutatie per direct annuleren als SIDN genoegzaam blijkt dat (i) deze is gebaseerd op onvolledige of onjuiste gegevens, (ii) deze geïnstrueerd is door een persoon die op dat moment niet bevoegd was de aanvrager of houder te vertegenwoordigen of (iii) dat met de inschrijving geen recht is gedaan aan het beginsel dat degene die het eerst een abonnement aanvraagt voor een domeinnaam, deze .nl-domeinnaam krijgt toegewezen als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.
 2. 13.2.  Indien SIDN op grond van artikel 13.1 besluit tot het annuleren van de inschrijving van een abonnement of een mutatie dan wel een verzoek daartoe afwijst, zal zij de houder en de eventuele verzoeker zo spoedig mogelijk over dit besluit informeren SIDN zal een dergelijk besluit direct uitvoeren. Indien SIDN op grond van artikel 13.1 een inschrijving annuleert zal SIDN de .nl-domeinnaam tot 30 dagen na verzending van de mededeling van het besluit onttrekken. Indien SIDN op grond van artikel 13.1 een mutatie annuleert of een verzoek ex artikel 13.1 afwijst, zal SIDN de .nl-domeinnaam tot 30 dagen na verzending van de mededeling van het besluit bevriezen.

13.3 Zowel de verzoeker als de (dan mogelijk voormalige) houder kan tegen een op grond van art. 13.1 genomen besluit van SIDN, of een besluit van SIDN om een verzoek hiertoe te weigeren, binnen 30 dagen na verzending door SIDN beroep instellen bij het College voor Klachten en Beroep. Meer informatie vindt u op www.cvkb.nl en www.sidn.nl.

13.4. Als het de houder of zijn registrar kan worden verweten dat SIDN overeenkomstig artikel 13.1 een inschrijving van een abonnement of een mutatie annuleert, kan SIDN aanspraak maken op betaling van de administratieve kosten die daarmee gepaard gaan. De hoogte van de kosten wordt door SIDN vastgesteld en worden bij de betreffende registrar in rekening gebracht.

14. Beslag en verpanding

Er kan beslag worden gelegd op de domeinnaam. De .nl-domeinnaam kan ook worden verpand. Hoe dat in zijn werk gaat, staat beschreven op www.sidn.nl.

Beëindiging

15. Looptijd en beëindiging abonnement door houder

 1. 15.1.  Het abonnement heeft een onbepaalde looptijd.
 2. 15.2.  De houder kan het abonnement (via zijn registrar) eenzijdig beëindigen door het abonnement op te zeggen.

  Hoe dat in zijn werk gaat, staat beschreven op www.sidn.nl.

 3. 15.3.  SIDN zal zo snel mogelijk na ontvangst van een opzegging overeenkomstig artikel 15.2 het abonnement en

  de dienstverlening stopzetten. Het opzeggen van het abonnement ontslaat de houder niet van zijn mogelijk

  op dat moment nog doorlopende verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst(en) met zijn registrar.

15.4 Het abonnement eindigt eveneens door een wijziging van de domeinnaamhouder (overname) van een domeinnaam. In juridische zin leidt de overname van een .nl-domeinnaam ertoe dat de overeenkomst tussen SIDN en de oude abonnementhouder wordt beëindigd en er een nieuwe overeenkomst tussen SIDN en de nieuwe abonnementhouder tot stand komt.

16. Beëindiging abonnement door SIDN

16.1. SIDN kan het abonnement eenzijdig beëindigen met een termijn van 30 dagen door het verzenden van een daartoe strekkende mededeling aan het admin-c e-mailadres van de houder als de houder ten opzichte van SIDN niet voldoet aan zijn verplichtingen, bijvoorbeeld indien:

 1. de houder verkeerde of onjuiste gegevens heeft doorgegeven ten tijde van het aanvragen van het abonnement;
 2. de gegevens van de houder of andere gegevens met betrekking tot de registratie van een .nl- domeinnaam die in de administratie van SIDN zijn opgenomen, niet (meer) juist of niet volledig zijn;
 3. het e-mailadres van de administratief contactpersoon of de technisch contactpersoon niet meer werkt;
 4. de houder niet meer door een registrar vertegenwoordigd wordt, ongeacht de reden voor de beëindiging

  van de relatie met de registrar;

 5. de .nl-domeinnaam niet (meer) voldoet aan de door SIDN gestelde technische eisen;
 6. de houder of de registrar niet voldaan heeft aan alle verplichtingen voor de aanvraag voor een

  abonnement;

16.2 SIDN zal het abonnement niet beëindigen indien de houder binnen de termijn van 30 dagen genoemd in artikel 16.1 de reden voor beëindiging wegneemt.

 1. 16.3.  Tegen besluiten tot beëindiging op basis van artikel 16.1 kan een houder beroep instellen bij het College voor Klachten en Beroep binnen 30 dagen na dagtekening van het besluit. Meer informatie vindt u op www.cvkb.nl en www.sidn.nl. Gedurende de periode dat nog niet is beslist op het beroep, is de status van de .nl-domeinnaam bevroren en loopt de dienstverlening door.
 2. 16.4.  SIDN kan daarnaast het abonnement eenzijdig beëindigen als:
  1. het College voor Klachten en Beroep oordeelt dat:
   1. SIDN gerechtigd is een abonnement op grond van artikel 16.1 te beëindigen; of
   2. de registratie van de .nl-domeinnaam door het gebruik van die naam, strijd met de openbare orde

    of goede zeden oplevert.

  2. een Nederlandse rechter of een andere bevoegde instantie heeft bepaald dat SIDN de .nl-domeinnaam dient op te heffen. SIDN zal de .nl-domeinnaam niet opheffen als en zolang nog de mogelijkheid bestaat om de uitspraak in beroep te gaan, tenzij de uitspraak uitvoerbaar is bij voorraad.
  3. de houder van een .nl-domeinnaam wijzigt als gevolg van een rechterlijke uitspraak of een uitspraak op grond van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen.
  4. de houder failliet wordt verklaard, in surseance van betaling komt te verkeren, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard dan wel in een naar een ander dan Nederlands recht vergelijkbare situatie komt te verkeren;
  5. een beslagen of verpande .nl-domeinnaam wordt uitgewonnen.
 3. 16.5.  Indien SIDN op grond van dit artikel de bevoegdheid tot beëindiging toekomt, dan is SIDN daarnaast bevoegd een minder verstrekkende maatregel te nemen. Indien de bevoegdheid tot beëindiging bestaat op grond van artikel 16.1 kan een houder beroep instellen tegen het besluit tot het nemen van minder verstrekkende maatregel bij het College voor Klachten en Beroep binnen 30 dagen na dagtekening van het besluit. Meer informatie vindt u op www.cvkb.nl en www.sidn.nl. Gedurende de periode dat nog niet is beslist op het beroep blijft de tijdelijke maatregel van kracht.

16.6. Als het abonnement om wat voor reden dan ook is beëindigd, kan de houder de .nl-domeinnaam niet meer gebruiken. SIDN kan vervolgens (al dan niet met in achtneming van een wachtperiode) een nieuw abonnement afsluiten voor die domeinnaam.

 1. Niet functioneren .nl-toplevel of technische storing

  SIDN heeft geen controle over het functioneren van de zogenaamde root-zone. Daardoor heeft SIDN geen invloed op het al dan niet beschikbaar zijn van het .nl-toplevel. SIDN is niet aansprakelijk voor schade en andere gevolgen van het niet bereikbaar zijn van het .nl-domein indien het .nl-topleveldomein niet beschikbaar is, noch indien als gevolg van andere redenen buiten de invloedssfeer van SIDN de .nl- domeinnaam niet vindbaar is. Als het niet bereikbaar zijn van het .nl-domein naar het oordeel van SIDN langdurig zal zijn, kan SIDN het abonnement beëindigen.

 2. Regels ter voorkoming van onregelmatigheden

  SIDN streeft ernaar zoveel mogelijk onregelmatigheden met abonnementen te voorkomen. In dat kader kan SIDN nadere regels stellen die onderdeel vormen van de algemene voorwaarden. Die regels zullen bij invoering worden bekend gemaakt op www.sidn.nl.

Geschillen, klachten, beroep, bevriezing en faillissement

19. Geschillen / mediation / College voor Klachten en Beroep

 1. 19.1.  De houder stemt ermee in dat, als een derde een procedure voor een Nederlandse rechter tegen hem instelt die betrekking heeft op een .nl-domeinnaam waarvan hij houder is, daarop Nederlands recht van toepassing is en dat de Nederlandse rechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
 2. 19.2.  De houder die buiten Nederland woont, stemt ermee in dat dagvaardingen en andere bij exploot uit te brengen mededelingen betreffende een .nl-domeinnaam rechtsgeldig kunnen worden uitgebracht op het kantooradres van SIDN.
 3. 19.3.  De houder stemt ermee in dat, als een derde een procedure op basis van de Geschillenregeling voor .nl- domeinnamen (zie www.sidn.nl) tegen hem instelt, de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen daarop van toepassing is.
 4. 19.4.  Op www.sidn.nl kunt u lezen hoe en in welke gevallen een procedure op basis van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen ingesteld kan worden en hoe u van de daarin opgenomen mediationservice gebruik kunt maken.
 5. 19.5.  Tegen besluiten van SIDN beschreven in art. 1.5, 13.1, 16.1, 16.5, 21.1 en 23.4 van deze algemene voorwaarden staat beroep open bij het onafhankelijke College voor Klachten en Beroep overeenkomstig de betreffende regeling te vinden op www.cvkb.nl en www.sidn.nl.
 6. 19.6.  Iedereen die vindt dat een registratie van een .nl-domeinnaam door het gebruik van die naam, strijdt met de openbare orde of goede zeden oplevert, kan een klacht indienen bij het College voor Klachten en Beroep om dit te beoordelen. Meer informatie vindt u op www.cvkb.nl en www.sidn.nl.
 7. 19.7.  De houder stemt ermee in dat, als een derde een procedure op basis van de CvKB-regeling (zie www.sidn.nl) instelt waarbij de houder betrokken is, de CvKB-regeling daarop van toepassing is.
 1. 19.8.  Uitspraken van het College voor Klachten en Beroep zijn bindend voor SIDN. De uitspraak is tevens bindend voor de appellant, voor de klager en voor de betrokken houder, maar staat voor deze partijen, conform hetgeen hierover in de CvKB-regeling is bepaald, niet in de weg aan de mogelijkheid het geschil ter beoordeling aan een bevoegde Nederlandse rechter voor te leggen.
 2. 19.9.  Indien een geschil tussen een houder en SIDN wordt voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

20. Bevriezing in geval van geschil en beslag

 1. 20.1.  Zodra SIDN door het College voor Klachten en Beroep of het instituut belast met de administratie onder de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (zie www.sidn.nl) op de hoogte is gesteld dat er een procedure aanhangig is ten aanzien van een bepaalde domeinnaam, maakt SIDN hiervan een aantekening in haar registratie. SIDN bevriest daarmee de status van de betreffende domeinnaam, waardoor wijzigingen zoals overname van een .nl-domeinnaam en beëindiging van het abonnement niet mogelijk zijn. Wel blijft het mogelijk een wijziging van een registrar en wijziging van de name servers door te voeren.
 2. 20.2.  Bevriezing vindt ook plaats als er beslag wordt gelegd op de .nl-domeinnaam (zie ook artikel 14).

20A. Faillissement

 1. 20A.1  Als een houder failliet wordt verklaard (of onderworpen is aan een soortgelijke regeling), zal SIDN zo snel als redelijkerwijs mogelijk na ontvangst van een kopie van het vonnis tot faillietverklaring contact met de curator en de beherende registrar(s) opnemen over de verdere stappen met betrekking tot het abonnement.
 2. 20A.2  Als een houder failliet wordt verklaard, kan de registrar onder voorwaarden het abonnement tussen de houder en SIDN beëindigen. De voorwaarden en hoe dat in zijn werk gaat, staan beschreven op www.sidn.nl.

21. Notice-and-Take-Down: Ingrijpen vanwege het onrechtmatig of strafbaar gebruiken van een domeinnaam

 1. 21.1.  Indien SIDN, na een melding hiertoe, oordeelt dat het gebruik van een .nl-domeinnaam, bijvoorbeeld vanwege de content van een hiermee gepubliceerde website, onrechtmatig of strafbaar is, is SIDN gerechtigd de .nl-domeinnaam per direct tijdelijk of definitief uit de zonefile te halen en het abonnement eenzijdig te beëindigen en iedere andere maatregel te treffen die SIDN op dat moment noodzakelijk acht.
 2. 21.2.  Op www.sidn.nl vindt u een procedure waarmee derden Notice-and-Take-Down meldingen bij SIDN kunnen doen en waarin wordt beschreven hoe deze worden afgehandeld.
 3. 21.3.  SIDN is noch jegens de houder, noch jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade die de houder of een derde ten gevolge van maatregelen onder dit artikel of het uitblijven daarvan lijdt.
 4. 21.4.  Tegen besluiten van SIDN tot het nemen maatregelen op grond van dit artikel staat voor de houder beroep open bij het onafhankelijke College voor Klachten en Beroep overeenkomstig de betreffende regelingen te vinden op www.cvkb.nl en www.sidn.nl.

Diverse bepalingen
22. Wijziging in standaarden

In verband met wereldwijde interoperabiliteit volgt SIDN de relevante (en veelal dwingende)

industriestandaarden. Deze technische standaarden kunnen wijzigen. Het kan zijn dat een individuele houder hinder ondervindt van invoering van (gewijzigde) standaarden, of dat het abonnement als gevolg van gewijzigde standaarden moet worden aangepast. Mede omdat SIDN wijzigingen in standaarden niet in de hand heeft, is zij niet aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van een dergelijke wijziging.

23. Privacy / Afscherming

 1. 23.1.  SIDN heeft een regeling opgesteld getiteld Wbp-Regeling SIDN, waarin wordt vermeld voor welke doelen SIDN persoonsgegevens verwerkt. Deze regeling is te vinden op www.sidn.nl. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt SIDN zich aan de wet en de Wbp-Regeling SIDN.
 2. 23.2.  De houder stemt ermee in dat via de voor iedereen toegankelijke Whois per domeinnaam een aantal gegevens worden gepubliceerd uit de administratie van SIDN, zoals de naam van de zakelijke houder, het e- mailadres van de administratief- en van de technisch contactpersoon, alsmede gegevens van zijn registrar en technische gegevens. De houder stemt er daarnaast mee in dat de gegevens die in het register van SIDN zijn geregistreerd door SIDN ter beschikking worden gesteld aan autoriteiten die over een wettelijke bevoegdheid beschikken deze gegevens bij SIDN op te vorderen en dat SIDN deze gegevens ter beschikking stelt aan de bij haar aangesloten registrars om deze gegevens met instemming van de houder in het kader van hun dienstverlening als registrar te gebruiken. SIDN heeft voor alle bovengenoemde partijen gebruiksvoorwaarden opgesteld ter voorkoming van misbruik. Bij overtreding van die voorwaarden kan SIDN maatregelen treffen tegen de overtreder. Verdere informatie over de Whois en over privacy is te vinden op www.sidn.nl.
 3. 23.3.  De houder stemt ermee in dat SIDN op verzoek van een belanghebbende in individuele gevallen niet- gepubliceerde gegevens aan belanghebbende verstrekt. SIDN informeert de houder als tot verstrekking is overgegaan. Meer informatie over een dergelijk verzoek vindt u op www.sidn.nl.
 4. 23.4.  De houder kan bij het aanvragen of tijdens de looptijd van een abonnement in verband met bijzondere omstandigheden SIDN vragen om de naam van de houder,indien gepubliceerd, en de e-mailadressen van de administratief- en technisch contactpersoon in het openbare deel van de administratie van SIDN af te schermen en te vervangen door de contactgegevens van zijn registrar (opt-out verzoek). Op www.sidn.nl kunt u lezen hoe u via uw registrar een dergelijk (gemotiveerd) verzoek in kan dienen. Tegen een besluit van SIDN tot afwijzing van het verzoek kunt in beroep gaan bij het College voor Klachten en Beroep. Meer informatie over het instellen van een beroep vindt u op www.cvkb.nl en www.sidn.nl.
 1. Marktonderzoek

  SIDN streeft naar voortdurende verbetering van haar dienstverlening en wil daarom graag weten hoe de houder de dienstverlening ervaart. Met het oog daarop vraagt SIDN registrars van tijd tot tijd informatie over de kwaliteit van de dienstverlening aan SIDN beschikbaar te maken. Als onderdeel hiervan kan SIDN beschikking over persoonsgegevens van de houder verkrijgen. Houder stemt er mee in dat SIDN deze informatie ontvangt en verwerkt. SIDN zal op deze wijze ontvangen persoonsgegevens niet zonder toestemming van de houder aan derden ter beschikking stellen.

 2. Aansprakelijkheid SIDN

25.1. Onverminderd de uitsluiting van aansprakelijkheid in artikel 17 is SIDN alleen aansprakelijk als zij toerekenbaar tekort is geschoten bij het nakomen van een of meer van haar verplichtingen onder deze Algemenen Voorwaarden, indien deze tekortkoming niet is opgeheven binnen een redelijke termijn nadat SIDN ter zake in gebreke is gesteld. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SIDN beperkt tot tweemaal het bedrag dat een registrar aan SIDN voor dat kalenderjaar verschuldigd is in verband met het abonnement. De totale aansprakelijkheid van SIDN ten opzichte van alle houders en registrars als gevolg van dezelfde omstandigheid of eenzelfde incident of reeks van incidenten is beperkt tot € 1.000.000. Voormelde beperkingen gelden ook voor eventueel onrechtmatig handelen van SIDN jegens een houder.

25.2. Indien en zodra SIDN een verzekering heeft afgesloten die het risico van aansprakelijkheid dekt, zal – in afwijking van het bepaalde in artikel 25.1 – de aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die zich voordoen in de periode waarvoor de verzekering dekking verleent, zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval daadwerkelijk door de verzekeraar onder die polis wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering plaatsvindt, om welke reden dan ook, dan blijft de aansprakelijkheid van SIDN beperkt tot tweemaal het bedrag dat een registrar aan SIDN voor dat kalenderjaar verschuldigd is in verband met het abonnement en is de totale aansprakelijkheid van SIDN ten opzichte van alle houders en registrars als gevolg van dezelfde omstandigheid of eenzelfde incident of reeks van incidenten beperkt tot € 1.000.000.

26. Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. 26.1.  SIDN heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als SIDN de voorwaarden wil wijzigen, maakt SIDN dat minimaal 30 dagen van tevoren aan de houder bekend door middel van een e-mail naar de registrar. Als SIDN denkt dat dat nodig is, wordt er een overgangsregeling opgesteld. Als de houder niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht het abonnement te beëindigen. Het abonnement eindigt in dat geval op de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.
 2. 26.2.  Voordat SIDN overgaat tot wijziging van de algemene voorwaarden, zal SIDN daarover advies inwinnen bij een aantal door SIDN gekozen registrars.

27. Bewijs

 1. 27.1.  De administratie van SIDN levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van de houder. De versie van communicatie met de houder of registrar die door SIDN is opgeslagen, geldt als bewijs in het kader van het abonnement van de houder bij SIDN, behoudens tegenbewijs van de houder.
 2. 27.2.  Voor mededelingen van SIDN geldt dat het tijdstip van verzending wordt beschouwd als het tijdstip waarop de mededeling is gedaan.
 1. Afzonderlijke regelingen en afwijkingen

  SIDN heeft het recht (i) extra regelingen vast te stellen en beslissingen te nemen ten aanzien van gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien; en (ii) om in bijzondere gevallen te besluiten tot afwijking van de algemene voorwaarden (of de procedures) indien daartoe naar het oordeel van SIDN redelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor een goede uitoefening van SIDN’s taken of voor het goed functioneren van het domeinnaamsysteem in het algemeen.

 2. Overige bepalingen
 1. 29.1.  SIDN bepaalt haar eigen strategie van handhaving van haar rechten ten opzichte van een houder of een registrar. Het is aan SIDN om te bepalen of en hoe zij van haar rechten gebruik maakt. Indien SIDN in een voorkomend geval geen gebruik maakt van haar rechten, betekent dat niet dat zij afstand doet van haar (toekomstige) rechten.
 2. 29.2.  De procedures waarnaar deze algemene voorwaarden verwijzen maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden en daarmee van de contractuele relatie tussen SIDN en de houder. Op wijzigingen van procedures en andere regelingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, is het bepaalde

in artikel 26 niet van toepassing.

 1. 29.3.  Op het abonnement en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 29.4.  Als blijkt dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, zal de ongeldige

  bepaling automatisch wijzigen in een bepaling die wel geldig is en die zo veel mogelijk aansluit bij de

  bedoeling van de partijen.

 3. 29.5.  Van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is een Engelse vertaling gemaakt. Als blijkt dat

  de Engelse vertaling qua inhoud afwijkt van de Nederlandse versie, heeft de Nederlandse versie voorrang.